اعضاء شورای فرهنگی

تعداد بازدید:۲۲۵
 

دکتر فریدون نوحی
رئیس مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس شورای فرهنگی


دکتر مجید ملکی 
معاون پژوهشی 
مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
عضو شورای فرهنگی

دکتر محمد مهدی پیغمبری
معاون آموزشی  
مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
عضو شورای فرهنگی


 
دکتر علی صادقی
معاون توسعه و برنامه ریزی منابع 
مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
عضو شورای فرهنگی


 
دکتر مازیار غلامپور
معاون درمان  
مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
عضو شورای فرهنگی


 
دکتر سید سعید افتخاری
مدیر 
مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دبیر شورای فرهنگی 
آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱